Wycieczka na Rajd Sardynii WRC

Wygraj wyjazd na Rajd Sardynii WRC oraz na zwiedzanie Sardynii w dniach 18-22 października 2012.

Tesco organizuje konkurs, w którym można wygrać dwie atrakcyjne wycieczki na Sardynię.

Sardynia Wycieczka

Wycieczka na Sardynię – regulamin konkursu SMS

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma G4 Garage Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu NIP 8992544261 REGON 020106929, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny, klient który zakupił dowolny produkt G4 Garage nie jest zobligowany do brania udziału w konkursie.
4. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, oraz dostawcę usługi premium SMS, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
6. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
8. Informacje o konkursie i regulamin będą dostępne na stronie www.g4garage.pl, w siedzibie firmy G4 Garage Sp. z o.o. oraz w punktach dystrybucyjnych.

II. Zasady konkursu
1. Konkurs trwa od 10.04.2012r do 31.08.2012r
2. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 03.09.2012r
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i polega na: wysłaniu sms-a z propozycją hasła reklamowego kosmetyków samochodowych G4 Garage pod nr 71480. Koszt sms-a to 1 zł netto (1,23 zł z VAT). Początek wiadomości musi rozpoczynać się od słowa G4G, następnie należy podać propozycję hasła reklamowego.
4. Wysłanie SMS na podany numer jest równoznaczne ze zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie i akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Uczestnik konkursu wysyłając SMS zgłoszeniowy zgadza się, w wypadku wygrania którejkolwiek z nagród, na przekazanie w zamian autorskich praw majątkowych w zakresie przedmiotu konkursu na rzecz Organizatora tj. G4 Garage sp.z o.o. z prawem do wykorzystania w celach marketingowych i reklamowych.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że nadesłana w ramach Konkursu wiadomość:
a) będzie wolna od wad prawnych;
b) będzie wynikiem jego indywidualnej twórczości i własnej woli
c) prawa autorskie nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone na rzecz osób trzecich

III. Nagrody
1. Podczas edycji konkursu do wygrania będą następujące nagrody:
1. Dwa dwuosobowe wyjazdy na Rajd Sardynii (Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Świata
– Rajd Sardynii WRC połączony ze zwiedzaniem Sardynii w dniach 18-22.10.2012) o wartości 8 000zł (wartość jednego dwuosobowego wyjazdu)
2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców
1. Nagrodę edycji wygra uczestnik, który spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
2. Zadaniem Uczestnika będzie wysłanie wiadomości w formacie SMS z odpowiednią treścią (propozycją hasła reklamowego kosmetyków samochodowych G4 Garage). Odpowiedź może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Odpowiedzi wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego Uczestnika.
3. W celu wyłonienia zwycięzców zostanie powołana trzy osobowa Komisja Konkursowa, w składzie: Mariusz Woźniczko, Rafał Kowalski, Radosław Kasza.
4. Spośród wszystkich prawidłowo wysłanych sms-ów do Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi. Osobom, które wysłały wiadomości wybrane przez Komisję Konkursową zostaną przyznane Nagrody. Dwie najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzonei.
5. Komisja Konkursowa przy wyborze najciekawszych odpowiedzi będzie brała pod uwagę: przydatność hasła reklamowego w kampanii marketingowej, oraz oryginalność hasła reklamowego.

V. Wydanie nagród
1. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie o wygraniu nagrody w terminie trzech dni od ukończenia konkursu.
2. Imię, nazwisko, oraz miejsce zamieszkania Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, po uprzednim wyrażeniu zgody Uczestnika Konkursu.
3. Nagroda zostanie wydana po okazaniu dowodu osobistego. Wszelkie opłaty społeczno-prawne związane z przebiegiem konkursu obciążają Organizatora.
4. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMSów przez osoby nieuprawnione.
7. Nagrody do poszczególnych zwycięzców Konkursu zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Zwycięzcę lub w rozmowie telefonicznej.
Nagrodę będzie można odebrać także osobiście w siedzibie Organizatora, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.
8. Zapłata podatku dochodowego od Nagród obciążać będzie Organizatora Konkursu z zastosowaniem odpowiednich przepisów prawa. Firma G4 Garage Sp. z o.o. odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród w wysokości 10%.

VI. Laureaci i dane osobowe
1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu kontaktowego). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.
2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. II regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana na stronie www.g4garage.pl

Lista sklepów objętych promocją:
HM:
HM Bielsko Biała, Warszawska 180
HM Bytom, Chorzowska 86
HM Gdańsk, Cienista 30
HM Gdynia, Kcyńska 27
HM Gdynia, Nowowilczyńska 35
HM Głogów, Piłsudskiego 12
HM Gorzów Wielkopolski, Górczyńska 19
HM Gorzów Wielkopolski, Słowiańska 70
HM Jelenia Góra, Jana Pawła II 17
HM Kalisz, Majkowska 28
HM Kalisz, Wojska Polskiego 2
HM Kielce, Świętokrzyska 20
HM Koszalin, I. J. Paderewskiego 1
HM Kraków, Kapelanka 54
HM Kraków, Wielicka 259
HM Lubin, I. Paderewskiego 101
HM Łódź, Piłsudskiego 15/23
HM Łódź, Widzewska 22
HM Mielec, Żeromskiego 15
HM Olsztyn, Pstrowskiego 16
HM Opole, Ozimska 72
HM Ostrowiec Świętokrzyski, Mickiewicza 30
HM Piła, ul. Bydgoska 135
HM Poznań, ul. Mrągowska 4
HM Poznań, ul. Opieńskiego 1
HM Przemyśl, ul. Lwowska 36
HM Puławy, ul. Dęblińska 18d
HM Ruda Śląska, ul. 1 Maja 370a
HM Rybnik, ul. Żorska 2
HM Skierniewice, ul. Czesława Liska 1
HM Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 2b
HM Stargard Szczeciński, ul. Szczecińska 81
HM Szczecin, ul. Milczańska 31 f
HM Świdnica, ul. Strzegomska 2
HM Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 220
HM Tychy, ul. Towarowa 2
HM Szczawno Zdrój (Wałbrzych), ul. Łączyńskiego 44
HM Warszawa, ul. Górczewska 212/226
HM Warszawa Mory, ul. Połczyńska121/125
HM Warszawa, al. KEN 14
HM Warszawa-Piastów, ul. Tysiąclecia 7
HM Warszawa, ul. Stalowa 60/64
HM Warszawa, ul Fieldorfa 41
HM Włocławek, ul. Kruszyńska 17/27
HM Wrocław, ul. Legnicka 58
HM Wrocław Marino, ul. Paprotna 7
HM Wrocław Śródmieście, ul. Długa 37/47
HM Zielona Góra, ul. Energetyków 2a
HM Tarnów; ul. Nowodąbrowska 127
HM Września, Kaliska 17
HM Starogard Gdański, ul. Zblewska 5
HM Częstochowa, ul. Drogowców 43
HM Łódź Bałuty, ul. Pojezierska 93
HM Poznań, ul. Serbska 7
HM Nowy Sącz, Ul. Prażmowskiego 11
HM Gliwice, ul. Łabędzka 26
HM Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 13
HM Wrocław Bielany, ul. Czekoladowa 11
HM Katowice, ul. Chorzowska 107
HM Ostrów, Ul. Kaliska 120
HM Bydgoszcz, ul. Toruńska 101
HM Lublin, ul. W. Orkana 4
HM Leszno, ul. Poznańska
HM Suwałki, ul. Kościuszki 103
CHM:
CHM Bogatynia, ul. Daszyńskiego 43a
CHM Bolesławiec, al. 1000-lecia 49
CHM Brzeg Dolny, Jerozolimska 39
CHM Bytom, ul. Karpacka 1a
CHM Chełm, ul. Lwowska 24
CHM Chrzanów, ul. Szpitalna 15
CHM Człuchów, ul. Kasztanowa 4
CHM Dzierżoniów, ul. Świdnicka 71
CHM Ełk, ul. Suwalska 8/10
CHM Garwolin, ul. Kościuszki 61
CHM Gliwice Sośnica, ul. Wielicka 8
CHM Gostyń, ul. Leszczyńska 5
CHM Gubin, ul. Budziszyńska 10
CHM Hrubieszów, ul. Dworcowa 4
CHM Jawor, ul. Poniatowskiego 17
CHM Knurów, Szpitalna 37
CHM Kostrzyn, ul. Gorzowska 98
CHM Kościan, Śmigielska 53a
CHM Kozienice, Warszawska 34
CHM Krapkowice, ul. 3 Maja
CHM Krasnystaw, ul. Zakręcie 2j
CHM Lubartów, ul. Lubelska 84
CHM Łęczna, ul. Chełmska29
CHM Łowicz, ul. Ułańska 12
CHM Łuków, ul. Międzyrzecka 49
CHM Międzyrzecz, Konstytucja 3 Maja 2
CHM Milanówek, Królewska 123a
CHM Mysłowice, ul. Moniuszki 61
CHM Nakło, Sądowa 14a
CHM Namysłów, ul. Mariańska 3
CHM Opole, pl. Teatralny 13
CHM Ostrów Wlkp., ul. Księdza Majorka 2
CHM Polkowice, Młyńska 2a
CHM Pruszcz Gdański, ul. Domejki 1
CHM Rawicz, ul. Stefana Kamińskiego 2
CHM Radzyń Podlaski; ul. ul. M. Stagrowskiego 1
CHM Rydułtowy, ul. Ładna 2
CHM Sokółka, ul. Lotników Lewoniewskich 3
CHM Sosnowiec, ul. 1 Maja 21-23
CHM Staszów, ul. Mickiewicza 56
CHM Swarzędz, Cieszkowskiego 39
CHM Szamotuły, ul. Jana Pawła II 3
CHM Szczecinek, Koszalińska 82
CHM Świebodzin, ul. Sulechowska 8
CHM Świecie, ul. Cukrowników 2
CHM Ustroń, Cieszyńska 32
CHM Turek, ul. Konińska 25
CHM Wodzisław, 26 Marca 96
CHM Wyszków, ul. Pułtuska 96
CHM Żagań, ul. Reymonta 3
CHM Żywiec, ul. Legionów 45
CHM Łapy, ul. gen. Wł. Sikorskiego 116
CHM Oława; 3 maja 51
CHM Biłgoraj; ul. Gen. Komorowskiego 18
CHM Bochnia, ul. Partyzantów 2A
CHM Jelenia Góra, ul. Wolności 239A
CHM Sulechów, ul. Tkacka
CHM Legnica, ul. Chojnowska 41
CHM Lubaczów, ul. ul. Płk. Dąbka 2a
CHM Zambrów, ul. Mazowiecka 4a
CHM Świebodzice, ul. Wałbrzyska 42 a
CHM Malbork, Grobelno 68A
CHM Grajewo, ul Dworna 21
CHM Warszawa, ul. Sosnkowskiego 1C
CHM Racibórz, ul. Opawska 84
CHM Kędzierzyn Koźle, ul. Głubczycka 12
CHM Grójec; Kobylin 1b
CHM Nisko. ul. Podoficerska 2
CHM Tuszyn, ul. Rzgowska 100
CHM Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 11/13 (galeria)
CHM Sieradz, ul, Wojska Polskiego 11 – Galeria Handlowa Dekada
CHM Brzeszcze; ul. Ofiar Oświęcimia
CHM Świętochłowice, Ul. Chorzowska 19
CHM Kolbuszowa Dolna, ul. Tarnobrzeska 25
CHM Płońsk ul. Rzemieślnicza 6
CHM Trzebnica ul. Siostry Hilgi Brzoski 4
CHM Końskie ul. Staszica 1
CHM Limanowa, ul. Tarnowaska 9B
SM:
SM Parczew, Harcerska 26
SM Radziejów, ul. Komunalna 19
SM Choszczno, ul Jagiełły 11
SM Dobre Miasto, ul. Zwycięstwa 44
SM Lubin, ul. Armii Krajowej 30
SM Słupca, ul. Kilińskiego 33
SM Lubawa, ul. Wyzwolenia 1
SM Czarna Białostocka, ul. Sienkiewicza 2A
SM Częstochowa, ul. Pułaskiego 58
SM Łódź Franciszkańska 31A
SM Radzymin, ul. Jana Pawła II 14
SM Biskupiec, ul. Kopernika 9
SM Łódź, ul. Gdańska 81
SM Siedlce, ul. 11 Listopada 49
SM Nasielsk, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9
SM Błonie, ul. Poniatowskiego 2F
SM Sulejówek, ul. Okuniewska 1A
SM Gostynin, ul. Jana Pawła II 24
SM Starogard Gdański, ul. Nowowiejska 9A
SM Chojnice, 14 lutego 24B
SM Chorzów ul. Stefana Batorego 21
SM Ruda Śląska, ul. Górnośląska 45
SM Zabrze, ul. Piłsudskiego 9
SM Zdzieszowice, ul. Nowa 9
SM Bielsko Biała ul. Babiogórska 26
SM Orzesze, ul. Wiosny Ludów 1C
SM Rybnik, ul. Budowlanych 110
SM Radlin, ul. Korfantego 59
SM Mikołów, ul. Młyńska 7
SM Lędziny, ul. Hołdunowska 58
SM Czerwionka, ul. Furgała 6d
SM Włodawa, ul. Korolowska 27
SM Łęczna, ul. Górnicza 1
SM Kraków, ul. Dobrego Pasterza 67
SM Kraków, ul. Wybickiego 10
SM Kraków, ul. Teligi 24
SM Stalowa Wola, ul. Okulickiego 9
SM Przemyśl, ul. Żeromskiego 9
SM Przemyśl ul Boruty Spiechowicza 3
SM Tarnów, ul. Starodąbrowska 17
SM Zakopane, ul. Chramcówki 30
SM Olecko, Al.. Zwycięstwa 2A
SM Rzeszów, ul. Broniewskiego 1
SM Tarnobrzeg, ul. Jachowicza 12
SM Skawina, ul. 29 Listopada 21
SM Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4C
SM ul. Jedności Robotniczej 42, 67-200 Głogów
SM Gorzów Wlkp. Ul. Sikorskiego 9
SM Skarżysko, ul Piłsudskiego 46
SM Kielce ul. Bohaterów Warszawy 10
SM Kielce Sawickiej, os. Na Stoku 72L
SM Kielce ul. Sandomierska 131
SM Jędrzejów, ul. Partyzantów 22
SM Złotów, ul. Moniuszki 10
SM Szczecin, ul. Duńska 11
SM Łobez, ul. Niepodległości 23
SM Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 77
SM Nowe Miasto Lubawskie, ul. Żwirki i Wigury 1E
SM Grudziądz, Poniatowskiego 44
SM Grudziądz Nauczycielska 23
SM Grudziądz Wyspiańskiego
SM Wąbrzeźno, ul. Legionistów 3
SM Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 22A
SM Poznań Łużycka 112
SM Czarnków , ul. Pocztowa 2
SM Konin, ul. Chopina 24
SM Żnin, ul. Mickiewicza 4A
SM Pyskowice ul. Wyszyńskiego 12
SM Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 50
SM Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 147a
SM Mysłowice, ul. Bończyka 42
SM Ruda Śląska Goduli 45
SM Katowice Tysiąclecia 12
SM Katowice Radockiego 70B
SM Chorzów, ul. Graniczna 3
SM Chorzów, ul. Floriańska 15
SM Tarnowskie Góry ks. Wiktora Sójki 2
SM Świętochłowice Katowicka 31a
SM Siemianowice Śląskie Niepodległości 21
SM Bytom ul. Tarnogórska 12
SM Zawiercie, ul. Apteczna 42
SM Łódź Zgierska 221
SM Piotrków Tryb. Szkolna 37/39
SM Łódź Dylika 2/6
SM Tomaszów Mazowiecki, Warszawska 32
SM Pabianice , Łaska 30
SM Skierniewice, Lelewela 8/10
SM Łódź Włókniarzy 156
SM Łódź Wyszyńskiego 107
SM Łódź Kopcińskiego 31D
SM Łódź Marysińska104
SM Łódź Retkińska 106
SM Zgierz Popiełuszki 6
SM Ozorków Wyszyńskiego 30
SM Sulejów Opoczyńska 21
SM Łódź Elsnera 21
SM Aleksandrów Łódzki. Południowa 1/3
SM Bełchatów Wojska Polskiego 57
SM Łodz 2001, Leader Express, ul. Przybyszewskiego 161/163
SM Łódź Natalii 2
SM Warszawa Wolska 71/73
SM Warszawa Fieldorfa 37
SM Warszawa Kondratowicza 39
SM Legionowo Warszawska 60
SM Warszawa Światowida 41
SM Mińsk Maz. Konstytucji 3 Maja 7
SM Warszawa Toruńska 92
SM Warszawa Młynarska 8/12
SM Warszawa Szolc Rogozinskiego 1
SM Wołomin 1 Maja 34
SM Piaseczno Kusicińskiego 2
SM Garwolin Targowa 2
SM Warszaw Nerudy 1
SM Warszawa Czerska 4/6
SM Pułtusk ul. Mickiewicza 21
SM Raszyn Młynarska 1
SM Radom, ul. Sandomierska 1
SM Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 52
SM Siedlce, 3 Maja 58
SM Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska2
SM Op SM ole, Niemodlińska 65
SM Płock, ul. Chopina 56
SM Gdańsk Obrońców Wybrzeża 21
SM Malbork Wybickiego 8
SM Gdańsk Żylewicza 1
SM Gdynia Słoneczna 1
SM Rumia Wybickiego 11a
SM Gdańsk ul Opolska
SM Otwock, ul. Sikorskiego 2A
SM Bielsko Biała Grunwaldzka 24
SM Bielsko Biała Stawowa 3
SM Gliwice Kochanowskiego 36
SM Gliwice Toszecka 102
SM Jastrzębie Zdrój Piłsudskiego 2A
SM Knurów 1 Maja 70
SM Pawłowice, ul. Górnicza 22
SM Pszczyna, ul. Kilińskiego 10
SM Rybnik, ul. Patriotów 31
SM Rybnik, ul.Dworek 38
SM Wola Brzeszcze Krótka 1
SM Żory Wodzisławska 8
SM Tychy, Edukacji 44
SM Łaziska Górne, Dworcowa 24a
SM Częstochowa, NMP 17
SM Częstochowa, al. Pokoju 9
SM Działdowo Księżodworska 5/7
SM Mielec, ul. Św. Ducha 34
SM Skarżysko Kam.Spółdzielcza 38
SM Ostrowiec Św Siennieńska 85
SM Starachowice Wojska Polskiego 14
SM Starachowice Radomska 33
SM Brzozów 541, Bohaterów II Wojny Światowej 9
SM Bochnia, ul. Proszowska 1
SM Dębica 540, ul. Kościuszki 24
SM Tuchów ul. Kazimierza Wielkiego 12
SM Tarnów, ul. Kościuszki 1
SM Lubaczów , ul. Baziaka 3
SM Nidzica Traugutta 24
SM Białystok Wasilkowska, ul. 27-go Lipca 2
SM Białystok Białostoczek 1
SM Piła Wyspiańskiego 10
SM Szczecin Rydla 50
SM Szczecin Jodłowa 25
SM Stargard Szczeciński Szczecińska 45
SM Stargard Szczeciński Piłsudskiego 22
SM Chodzież Ujska 3
SM Strzelin ul. Mickiewicza 1
SM Ziębice, ul. Wałowa 20
SM Legnica ul. Piłsudskiego 80A
SM Dzierżoniów, Os. Jasne 20
SM Kalisz Wojska Polskiego 32
SM Kalisz Legionów 39a
SM Bydgoszcz Gajowa 72
SM Inowrocław Laubnitza 3
SM Poznań Słowiańska 125a
SM Pleszew Sienkiewicza 43 a
SM Rogoźno Kościuszki 37
SM Nowy Tomyśl Zbąszyńska 22
SM Toruń Chrobrego 1/3
SM Toruń Reja 15
SM Toruń Rydygiera 26
SM Aleksandrów Kuj. Wojska Polskiego 6
SM Chełmno Polna 8
SM Toruń Rydygiera 2
SM Ciechocinek Bema 34
SM Brodnica Podgórna 5
SM Golub Dobrzyń, ul. Studzienna 38
SM Nowe Tczewska 38
SM Chełmża Przedmieście Chełmińskie 9-11
SM Środa Wielkopolska 438, ul. 17 września 7
SM Łódź, ul.11-go Listopada 5a
SM Łabiszyn ul. Wspólna 6
SM Maków Podhalański, ul Wolności 106a
SM Olsztyn, ul.H. Sawickiej 1
SM Lębork, ul. Legionów Polskich 34A
SM Zgierz; ul.Długa 44/46
SM Gniew, ul. 27-stycznia 10
SM Skoczów; ul.Fabryczna 9
SM Barcin; ul. Pakoska 3
SM Terespol; ul.Wyszyńskiego 3/5
SM Jedlicze; ul. Rynek 7
SM Stryków, ul. Targowa 1
SM Gołdap, ul. Wolności 2
SM Ryki, ul. Słowackiego 20 b
SM Strzyżów, ul. Sobieskiego 3
SM Miechów, ul. Racławicka 26
SM Góra śląska, ul. Jagiellonów 4
SM Szydłowiec, ul. Jastrzębska 2
SM Świdnica, ul. Makuszyńskiego 18
SM Maków Mazowiecki, ul. Pułaskiego 48
SM Jaktorów, ul. Fabryczna 2
SM Poddębice, ul.Łęczycka 17/19
SM Opole lubelskie, ul. Podzamcze 27
SM Lipsko, ul. Obrońców Chotczy 1
SM Żychlin, ul.Żeromskiego 5
SM Komorniki, ul. Młyńska 4
SM Włoszczowa, Plac Wolności 1
SM Zgierz, ul. Łódzka 77/79
SM Warszawa, ul. Patriotów 154
SM Myślenice, ul. Słoneczna 2D
SM Tczew, ul. Armii Krajowej 37
SM Kłodawa, plac 700 lecia
SM Częstochowa, ul. Sabinowska 74
SM Ścinawa, ul. Lubińska 23
SM Żabno, ul. Tarnowska 134
SM Poręba; ul. Ludowego Wojska Polskiego 5
SM Skierniewice, Ul 25-lecia PRL 2
SM Zwoleń; ul. Wojska Polskiego
SM Warszawa, ul. Kleszczowa 18
SM Kostrzyn, ul. Dworcowa 31
SM Kazimierza Wlk. ul. 1 Maja 14b
SM Trzemeszno, ul. Odzyskania Niepodległości 5
SM Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3 Maja 2
SM ul. Główna 13, 58-309 Wałbrzych
SM ul. Kasztelańska 9, 58-314 Wałbrzych
SM ul. Wojska Polskiego, 57-402 Nowa Ruda 46
SM ul. Zdrojowa 46, 57-350 Kudowa Zdrój
SM ul. N.M.Panny 2, 59-220 Legnica
SM ul. Budowlanych 14, 67-200 Głogów
SM ul. Łąkowa 5A, 45-715 Opole
SM ul. Grota Roweckiego 15, 45-265 Opole
SM ul. 11 Listopada 38, Bielsko-Biała
SM ul. Kierowa 11, Bielsko Biała
SM os. 700-lecia 20, 32-650 Kęty
SM ul. Dworcowa 42, 34-300 Żywiec
SM ul. Kościuszki 57, 34-300 Żywiec
SM ul. Morcinka 20A, 43-430 Skoczów
SM ul. Cieszyńska 2, 43-450 Ustroń
SM ul. Śniadeckiego 22C, 32-600 Oświęcim
SM ul. Nojego 2, 32-600 Oświęcim
SM ul. Mayzla 1, Oświęcim
SM ul. Handlowa 2, 34-200 Sucha Beskidzka
SM ul. Westerplatte 7, 34-100 Wadowice
SM ul. M.B.Fatimskiej 39, 34-100 Wadowice
SM ul. Włókniarzy 1A, 34-120 Andrychów
SM Warszawa Fieldorfa, ul. Kwiatkowskiego 1
SM Mosina, ul. Konopnickiej 33
SM Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 12
SM Włocławek, ul. Królewiecka 41/43
SM Zabierzów, ul. Leśna 2A
SM Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 115/21
SM 1k Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 12
SM Józefów, ul. Wawerskiej / Waszyngtona 48
SM Łącko 866
SM Suchedniów, ul. Zagórska 1a
SM Żarów, ul. Armii Krajowej 39a/5
SM Radom, ul. Chrobrego 2
SM Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska
SM Międzyrzecz Podlaski, ul. Nadbrzeżna 2
SM Witkowo, ul. Jana Pawła II 27
SM Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 1
SM Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska
SM Łosice, ul. Przemysłowa 4
SM Wschowa ul. Moniuszki 8a
SM Jarosław, Traugutta 13
SM Dobrzyń Wielki, ul. Opolska 59
SM Niepołomice, ul. Akacjowa 8G
SM Kłaj, Kłaj 1047
SM Karpacz, ul. Wilekopolska 7

Sardynia Przewodnik

Właśnie ukazało się pierwsze wydanie przewodnika Sardynia. Wyspa tajemnic. Przewodnik rekreacyjny. Jeśli szukacie inspiracji do podróży, wybieracie się na wakacje na Sardynii albo wyskakujecie tam tylko na weekend i szybkie zwiedzanie Sardynii – sprawdźcie tę publikację wydawnictwa Bezdroża.

Data wydania: 2012/04
Liczba stron: 204

Zamów już teraz >>

Podobne informacje