Konkurs: Wycieczka na Kubę

Dwuosobowa tygodniowa wycieczka na Kubę oraz gotówka i koszulki z autem Syrena czekają w konkursie Pamapol.

Kup 4 dowolne konserwy Pamapol Pamiętny Smak oraz prześlij hasło reklamowe i 4 wieczka z opakowań konserw listem na adres firmy, aby wygrać wycieczkę na Kubę, nagrody finansowe oraz wypasioną koszulkę z samochodem Syrena.

Kuba Wycieczka

Wycieczka na Kubę – regulamin

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Promocja kontrolowana – Pamiętny Smak!”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Nazwa Konkursu
Konkurs jest organizowany pod nazwą „Promocja kontrolowana – Pamiętny Smak!” (zwany dalej “Konkursem”). Konkurs nie jest grą hazardową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj.: Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zmianami).
§2. Obszar objęty konkursem
Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§3. Czas Trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2011 roku i trwa do 21 listopada 2012 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej w Konkursie, z zastrzeżeniem, iż Uczestnicy mogą dokonać zgłoszeń w Konkursie od dnia 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku. Organizator uprzedza, że opakowania promocyjne mogą znajdować się na rynku również w okresie późniejszym, jednak ich późniejsze nabycie niż 31 sierpnia 2012 roku nie wiąże się z udziałem w konkursie.
§4. Udostępnianie Regulaminu
Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora Konkursu w dni robocze od godziny 8:00:00 do 16:00:00 oraz przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę na stronie internetowej www.pamapol.com.pl przez czas trwania Konkursu, począwszy od dnia jego rozpoczęcia tj. 1 kwietnia 2012 roku do 21listopada 2012 roku.

II. ORGANIZATOR I UCZESTNICY KONKURSU
§5. Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Pamapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu, ul. Wieluńska 2, kod pocztowy 97-438 Rusiec, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy pod numerem KRS 00002114114, NIP 832-176-16-81 (dalej „Organizator”).
§6. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora, a także wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwa, osób pozostających w faktycznym pożyciu oraz w stosunku przysposobienia z pracownikami oraz przedstawicielami Organizatora.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU
§7. Produkty Objęte Konkursem
Konkursem objęte są konserwy (dalej jako „Produkty”) pod marką Pamapol Pamiętny Smak!:
Konserwa Turystyczna 300 g
Gulasz Angielski 300 g
Przysmak Śniadaniowy 300 g
Konserwa Tyrolska 300 g
Zakup produktów objętych Konkursem przed lub po terminie określonym w paragrafie 8 nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
§8. Warunki Uczestnictwa
1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, o której mowa w § 6 powyżej (zwana dalej „Uczestnikiem”), która dokona zakupu co najmniej 4 Produktów w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r i dokona prawidłowego zgłoszenia w konkursie.
2. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Ponadto Uczestnik został poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

IV. PULA NAGRÓD
§9. Wartość Puli Nagród i Rodzaje Nagród
1. Łączna wartość puli nagród ufundowanych przez Organizatora dla laureatów konkursu wynosi 26 056,00 złotych brutto.
2. Organizator ufundował dla zwycięzców Loterii łącznie 111 nagród od I do III stopnia:
a) 1 nagrodę I stopnia w postaci voucherów jednego z renomowanych biur podróży o łącznej wartości 16 000,00 złotych, ryczałtu na dojazd do siedziby Organizatora w wysokości 250,00 złotych brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 1 806,00 złotych. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi 18 056,00 złotych brutto. Vouchery, o których mowa powyżej, upoważniają do wymiany ich na wyjazd na 7 dniową wycieczkę na Kubę dla 2 osób organizowaną przez biuro podróży, które wystawiło vouchery. Dodatkowa nagroda pieniężna o wartości 1 806,00 złotych zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego od nagród. Płatność zostanie wykonana przez Organizatora.
b) 10 nagród II stopnia w wysokości 500,00 złotych brutto każda, o łącznej wartości 5.000,00 złotych brutto;
c) 100 nagród III stopnia w postaci koszulki T-Shirt z wizerunkiem samochodu Syrena o wartości 30,00 złotych brutto każda. Łączna wartość nagród III stopnia wynosi 3.000,00 złotych brutto.

V. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
§ 10 Nagrody i sposób zgłoszenia pracy konkursowej
1. Każdy, kto zechce wziąć udział w konkursie i zdobyć nagrodę, o której mowa w powyższym paragrafie musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) Dokonać zakupu przynajmniej 4 dowolnych opakowań konserw z linii Pamapol
Pamiętny Smak!, o których mowa w §7 niniejszego regulaminu w terminie od dnia
1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku,
b) Wykonać zadanie konkursowe polegające na wymyśleniu hasła reklamowego
z użyciem wyrazów „Pamiętny Smak”,
c) Dokonać zgłoszenia pracy konkursowej poprzez wysyłkę listem 4 wieczek
z opakowań, o których mowa powyżej oraz wymyślonego hasła reklamowego na adres
Organizatora z dopiskiem na kopercie Pamiętny Smak! w terminie od dnia 1 kwietnia 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać dane osobowe Uczestnika tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz opcjonalnie numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
2. Koszt przesyłki zgłoszenia ponosi Uczestnik.
3. Organizator będzie weryfikował poprawność przesyłanych Zgłoszeń. Zgłoszenia niezgodne z niniejszym regulaminem, a w szczególności zgłoszenia niepełne (np. same wieczka, wieczka w mniejszej ilości niż 4, same hasło reklamowe itd.) lub zgłoszenia wysłane w terminie innym aniżeli opisanym w §10 pkt. 1c nie będą brały udziału w Konkursie.
4. Nabycie 4 produktów objętych Konkursem upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość zakupionych produktów objętych Konkursem jest równa wielokrotności liczby 4 liczonej do ilości zgłoszeń (np. 2 zgłoszenia odpowiadają zakupowi 8 produktów, 3 zgłoszenia odpowiadają zakupowi 12 produktów itd.). W przypadku, kiedy ten sam Uczestnik dokona wielokrotnie zgłoszenia przesyłając za każdym razem te same hasło reklamowe, Organizator uzna, że Uczestnik dokonał jednego zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń zawierających więcej niż jedno hasło reklamowe wysłane razem z 4 wieczkami Organizator sam wybierze najciekawsze w jego ocenie hasło, które będzie uczestniczyło w konkursie.
5. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia wezmą udział w Konkursie polegającym na ocenie i wyborze najciekawszych haseł reklamowych, które będą zawierały wyrazy „Pamiętny Smak”.
Wyboru dokona Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”), której zadaniem
będzie m.in. wyłonienie Laureatów Konkursu oraz rozpatrzenie ewentualnych
reklamacji.
6. Komisja odbędzie 3 posiedzenia, w trakcie których będzie oceniała zgłoszenia konkursowe:
a) 17 września 2012 roku będzie oceniała wszystkie zgłoszenia, które zostały wysłane przez Uczestników w terminie od 1 kwietnia 2012 roku do roku do 30 czerwca 2012 roku
b) 18 września 2012 roku będzie oceniała wszystkie zgłoszenia, które zostały wysłane przez Uczestników w terminie od 1 lipca 2012 roku do roku do 31 sierpnia 2012 roku
c) 19 września 2012 roku komisja dokona finalnej oceny wszystkich zgłoszeń i ustali ostateczną listę Laureatów. Komisja sporządzi protokół z wynikami Konkursu.
7. Oceniając wykonanie zadania konkursowego przez Uczestników Komisja Konkursowa będzie się kierowała przede wszystkim kryterium niestandardowości i oryginalności haseł oraz ich przydatności w działaniach marketingowych Organizatora.
8. Wykonanie zadania konkursowego musi być wynikiem indywidualnej pracy Uczestnika i nie może naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.
9. Uczestnik z chwilą przesłania zgłoszenia przenosi na Pamapol S.A. autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do hasła reklamowego z użyciem wyrazów „Pamiętny Smak” na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 17 maja 2006 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631).
10. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację haseł reklamowych z użyciem wyrazów „Pamiętny Smak” na polach eksploatacji wskazanych powyżej bez podawania ich imienia i nazwiska.
11. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

VI. WYDANIE NAGRÓD
§ 11 Informacja o przyznaniu nagrody oraz wydanie nagród
1. Uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda w Konkursie, zostanie powiadomiony o wygranej listem poleconym lub pocztą kurierską wysłanym na adres podany w zgłoszeniu. Powiadomienie o nagrodzie zostanie wysłane w obu przypadkach w przeciągu 7 dni kalendarzowych od ostatniego posiedzenia komisji, tj. nie później niż 26 września 2012 roku.
2. W piśmie informującym laureata o wygranej nagrody I stopnia o wygranej zostaną mu zaproponowane 2 terminy odbioru nagrody w siedzibie Organizatora. W każdym piśmie informującym laureata o wygranej nagrody II stopnia zostaną przedstawione dwie opcje otrzymania nagrody – albo przekazem pocztowym albo przelewem bankowym. W każdym piśmie informującym laureata o wygranej nagrody III stopnia zostanie mu przedstawiona możliwość wyboru jednego z dwóch rozmiarów koszulek typu T-Shirt.
3. Laureat nagrody I stopnia zobowiązany jest w przeciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wygranej do wysłania listem poleconym na adres Organizatora informacji o swoim terminie przybycia do siedziby Organizatora w celu odebrania nagrody. Laureat nagrody II stopnia w podanym powyżej terminie ma prawo do poinformowania Organizatora na piśmie o sposobie przekazania mu nagrody. W przypadku wyboru przelewu bankowego Laureat jest zobowiązany do podania na piśmie numeru swojego konta bankowego. W przypadku niedotarcia do siedziby Organizatora pisemnej informacji o numerze konta Laureatowi w terminie do 15 października 2012 roku nagroda zostanie przekazana przekazem pocztowym. Laureat nagrody III stopnia ma prawo wyboru jednego z dwóch rozmiarów koszulki typu T-Shirt. W przypadku niedotarcia do Organizatora do 15 października 2012 roku pisemnej informacji o wyborze rozmiaru koszulki, wybór ten zostanie dokonany przez Organizatora.
4. Nagroda I stopnia zostanie przekazana Laureatowi w siedzibie Organizatora nie później niż 24 października 2012 roku. Nagrody II stopnia zostaną przekazane Laureatom przelewem bankowym lub przekazem pocztowym nie później niż 24 października 2012 roku, zaś nagrody III stopnia zostaną przekazane Laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej również w terminie do 24 października 2012 roku.
5. W przypadku, gdy uczestnicy w trakcie trwania konkursu dokonają mniejszej ilości prawidłowych zgłoszeń niż 111, niewykorzystana pula nagród przechodzi na własność Organizatora. Nagrody nie odebrane w wyznaczonym terminie pozostają własnością Organizatora.
6. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody każdego stopnia ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr.101, poz.926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i w celu wydania nagród. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są zbierane doraźnie i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu konkursu.
8. Jeden Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę w trakcie trwania konkursu.
9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika loterii, a w szczególności w wyniku błędu popełnionego przez Uczestnika Loterii, polegającego na nieprawidłowym określeniu adresu czy numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazana nagroda.
§12 Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu tj. 1 kwietnia 2012 roku do 31 października 2012 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy wysłać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni kalendarzowych od
daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Ostatecznym terminem, w którym Uczestnikowi zostanie dostarczona odpowiedź na reklamację jest 21 listopada 2012 roku.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
§13 Odpowiedzialność Organizatora
Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona wobec Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§14 Moc wiążąca Regulaminu
1. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc
prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Podobne informacje